Regulamin serwisu W3portfolio.pl

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego W3portfolio.pl, którego właścicielem i administratorem jest W3media.pl s.c. z siedzibą przy ulicy Ludwika Solskiego 1 w Krakowie, zwana dalej Operatorem.

Operator świadczy usługi drogą elektroniczną, a jego działalność w tym zakresie jest regulowana w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

Użyte w dalszej części niniejszego regulaminu definicje oznaczają:
 • Serwis - internetowy serwis dostępny w domenie w3portfolio.pl.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie akceptując niniejszy Regulamin.
 • Profil - miejsce w Serwisie, gdzie publikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym jego dane osobowe, nabyte doświadczenie zawodowe i wykształcenie oraz informację o rolach w projektach internetowych w których uczestniczył.
 • Konto - istniejący w bazie danych Serwisu wpis potwierdzający fakt bycia jego Użytkownikiem.
 • Administrator - osoba/osoby wyznaczone przez Operatora, odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
 • Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Treści znajdujących się w Serwisie.
 • Treść - dowolna treść dodana przez Użytkownika w Serwisie.
 1. Serwis oferuje Użytkownikom sieci Internet możliwość publicznego publikowania własnego Profilu oraz wymianę informacji i doświadczeń z innymi Użytkownikami.
 2. Serwis ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 4. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Operator zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
 6. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
 7. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Serwisu przez administratora, którym jest Operator, w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.
 8. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisie, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Operatora w celach statystycznych i marketingowych.
 9. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.
 10. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.
 11. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto wysyłając informację za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.w3portfolio.pl/contact/.
 12. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój adres e-mail, który jest równocześnie jego loginem do Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora na ten adres e-mail informacji technicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu, przesyłania informacji o nowościach w Serwisie oraz wysyłania zdefiniowanych w Serwisie powiadomień systemowych.
 13. Warunkiem korzystania z Serwisu jest potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika za pomocą odnośnika aktywacyjnego otrzymanego w e-mailu po dokonaniu rejestracji.
 14. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 15. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.
 16. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych w Profilu.
 17. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 18. Użytkownik oświadcza, że umieszczone informację w Profilu są zgodne z prawdą, w szczególności dotyczy to danych osobowych oraz ról jaką pełnił Użytkownik w projektach internetowych wymienionych w Profilu. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo do zablokowania lub usunięcia Konta.
 19. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 20. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.
 21. Użytkownik udziela Operatorowi prawa do wyświetlania mu ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.
 22. Użytkownik może zamieszczać jako avatar Profilu jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych.
 23. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie Treści umieszczone w Serwisie.
 24. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 25. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać Treści, do których ma tytuł prawny, w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania tych Treści w sieci Internet, a Treści te są wolne od wad prawnych, a ich publikacja i rozpowszechnienie nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik ma świadomość, że publikowanie i rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. może go narazić na odpowiedzialność statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 26. Użytkownik publikujący w Serwisie Treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Operatora z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych Treści.
 27. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Serwisie kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.
 28. Treści nie mogą naruszać praw oraz dóbr osobistych innych osób.
 29. Zabronione jest umieszczanie Treści w Serwisie o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 30. Operator nie odpowiada za merytoryczną zawartość Treści udostępnionych poprzez Użytkownika w serwisie.
 31. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 32. Użytkownik publikując swoje Treści w serwisie, wyraża zgodę na ich zamieszczenie, zachowując do nich prawa majątkowe.
 33. Każdy z Użytkowników korzystający z Serwisu może wydawać opinie na temat publikowanych Treści w formie Komentarzy w sposób określony w Serwisie.
 34. Komentarze stanowią wyłącznie wyraz poglądów Użytkownika. W szczególności Komentarze nie są opiniami Operatora jaki i jakichkolwiek osób lub podmiotów organizujących, sponsorujących, wspierających Serwis bądź biorących udział w Serwisie.
 35. Operator może zamieszczać na stronach Serwisu w otoczeniu treści użytkownika reklam w dowolnej postaci i jakimkolwiek czasie emisji.
 36. Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników w ramach jego Treści przekazów reklamowych.
 37. Zabrania się wykorzystywania usług Serwisu, w szczególności poczty wewnętrznej, do rozsyłania informacji reklamowych oraz innych treści uznawanych jako spam.
 38. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o charakterze rekrutacyjnym w treściach Komentarzy.
 39. Operator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia Profilu oraz związanych z nim Treści Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny.
 40. Zabrania się wykorzystywania Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, łamania zasad Netykiety, działania na szkodę innych użytkowników i Serwisu. Treści niezgodne z niniejszym regulaminem zostaną usunięte z Serwisu, a Konto ich autora może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora serwisu.
 41. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu.
 42. Decyzja Operatora o usunięciu Konta i Treści jest nieodwołalna. Użytkownikowi nie przysługuje odwołanie od decyzji Operatora.
 43. Operator może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto włącznie ze związanymi z nim Treściami bez ostrzeżenia, jeżeli:
  • nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami
  • Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich
  • Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety
  • Użytkownik stosuje techniki i urządzenia zakłócające pracę infrastruktury informatycznej Serwisu
  • pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego i potwierdzonego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu rejestracji
  • Konto Użytkownika pozostanie nieaktywne (brak zalogowania do serwisu) przez okres 6 miesięcy
 44. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie gwarantuje zachowania powierzonych danych i ich ew. utrata nie może być przedmiotem roszczeń w stosunku do Operatora.
 45. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 46. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 47. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane podczas logowania do serwisu.
 48. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.